Förknippade kostnader - Svenskafribrevsbolaget.se

Förknippade kostnader

Kostnader förknippade med förvaltningen påverkar din avkastning

Du som kund skall enligt kap 6 lagen om försäkringsdistribution för följande information:

 En försäkringsdistributör ska förse kunden med information om

 1. försäkringsbaserade investeringsprodukter och föreslagna placeringsstrategier, inbegripet vägledning om och varningar för de risker som är förknippade med investeringar i försäkringarna eller placeringsstrategierna, och

 2. alla kostnader och avgifter förknippade med distributionen av den försäkringsbaserade investeringsprodukten, inbegripet kostnaderna för eventuell rådgivning och kostnaderna för den försäkringsbaserade investeringsprodukt som rekommenderas eller marknadsförs till kunden samt hur kunden får betala kostnader och avgifter, inbegripet eventuella betalningar från tredjepart.

Informationen om kostnader och avgifter, inbegripet kostnader och avgifter som har samband med distributionen av den försäkringsbaserade investeringsprodukten, som inte orsakas av förekomsten av underliggande marknadsrisk, ska räknas samman så att kunden kan förstå den totala kostnaden liksom den kumulativa effekten på investeringens avkastning. Om kunden begär det, ska en uppdelning per post göras. Informationen ska i förekommande fall ges till kunden regelbundet, åtminstone årligen, under investeringens varaktighet.


Detta får du som kund genom att:

 

1.     Ta del av fondernas respektive fondfaktablad som du finner genom att söka upp specifik fond på SFBs fondtorg

2.     Ta del av fondernas respektive avgifter uppdelade på totalavgift, förvaltningsavgift, löpande avgift, transaktionskostnad, övriga avgifter och växlingsavgifter som du finner genom att söka upp specifik fond SFBs fondtorg

3.     Ta del av fondernas respektive fondrabatt som betalas tillbaka till dig här

 

Önskas en mer detaljerad uppdelning per post eller övrig information om kostnader och avgifter skicka en förfrågan till info@svenskafribrevsbolag.se

 

Nedan följer ett exempel på avgifternas påverkan på 1000 kr placerade i fonden East Capital Ryssland (exemplet nedan är alltså ett statiskt exempel i PDF för just denna fonden. Kunden kan inte själv mata in några värden).

Avgifter

Valutaväxling

När du lägger order i fonder som handlas i utländsk valuta sker en valutaväxling. Vid växlingen finns en valutaspread som är skillnaden mellan köpkurs och säljkurs. SFB tar inte ut någon extra kostnad för valutaväxling. 

Årlig avgift

Fondens årliga avgift består av förvaltningsavgiften och fondens övriga administrativa avgifter. Skillnaden mellan årlig avgift och förvaltningsavgift är generellt sett väldigt liten för svenska fonder. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader och eventuellt uttagen resultatbaserad avgift.

Transaktionskostnad

Transaktionskostnad uppstår när fonden betalar ett courtage till handelsplatsen vid handel med värdepapper.

Resultatbaserad avgift

Vissa fonder tar ut en resultatbaserad avgift. Om fondens avkastning överträffar på förhand satta kriterier över ett jämförelseindex eller en avkastningströskel kan fondbolaget ta ut en högre ersättning. Normalt sett beräknas den resultatbaserade avgiften dagligen av fondbolaget som en procentsats på den del som eventuellt överstiger det satta kriteriet. Eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning bör information om historisk resultatbaserad avgift användas med försiktighet och inte ses på som en indikator att fonden i framtiden kommer att ha en positiv avkastning och/eller en hög resultatbaserad avgift.

Ersättning från tredjepart

SFB behåller ingen ersättning från fondbolagen men erhåller fondprovision från de flesta fondbolagen. All fondprovision går tillbaka till kund som investerat i en fond under perioden fondprovisionen avser. Ersättningen består av en procentsats av fondens förvaltningsavgift. Se länk ovan under punkt 3 för mer information om hur mycket fondprovision som betalas ut för respektive fond.