Hållbarhet - Svenskafribrevsbolaget.se

Hållbarhet

ha?llbarhet

           Information om hållbara investeringar


Innan du tecknar en försäkring hos Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB, SFB, vill vi att du bedömer hur viktigt det är för dig med så kallade hållbara investeringar. SFB erbjuder endast fondförsäkringar och det betyder att det är du som kund som själv eller tillsammans med en rådgivare väljer de fonder som ska ingå i försäkringen. Hållbara, eller ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som fondbolagen använder för att ta miljö- och samhällsansvar i sina fonder.

Vanliga metoder i fonders hållbarhetsarbete:
- Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller affärsetiska frågor. Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik.
- Fonden väljer bort vissa bolag. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.
- Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex. handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion eller på bättre arbetsvillkor i fabrikerna

Innan du tecknar en försäkring hos SFB eller får rådgivning om fonder i försäkringen kommer SFB att fråga dig om du beaktat hållbarhetsfrågan för att säkerställa att du som kund kan fatta ett välgrundat beslut i detta avseende.

Om du får rådgivning av en försäkringsdistributör hos SFB kommer denne att bistå dig så att du kan välja fonder med fokus på hållbarhet och du får då veta hur hållbarhetsrisker påverkar avkastningen på din framtida pension genom de fondval du gör inom ramen för din försäkring.

Som en ytterligare hjälp, för att du som kund ska veta exakt vilka hållbarhetsaspekter de fonder du kan välja att placera ditt försäkringskapital i tar hänsyn till i sin förvaltning, finns ett par verktyg och märkningar att titta på.

Antingen går du själv in och kontrollerar den/de fonder du är intresserad av eller så gör du och din rådgivare det tillsammans.

Hållbarhetsprofilen
Ett sätt för dig som kund att ta reda på hur en specifik fond placerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv är att gå in på Hållbarhetsprofilen. Det är en sajt där du kan söka upp en fond du är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i.

Morningstar

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, Morningstars CO2-risk (hållbarhetslövet), som du som kund kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle påverkas nämnvärt om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen, som fonder investerat i, hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning. Läs mer här.

Hur arbetar SFB med hållbarhet?
SFB:s mål är att utifrån grunden i SFB:s affärsidé bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse som möter konsumenternas efterfrågan och där målsättningen är att minimera intressekonflikter genom att ersättningar från annan än kunden, exempelvis från fondbolag, återförs till kunderna. Detta eliminerar den intressekonflikt som kan uppstå kring att olika fonder ger olika fondrabatt/provision, vilket i sin tur innebär att kunden kan vara trygg i att preferenser, som exempelvis hållbarhet, kan vägas in vid fondval utan att ekonomiska intressen står vägen.

I begreppet ”sund och ansvarstagande försäkringsrörelse” ingår att beakta och aktivt verka för hållbarhet inom alla delar som SFB berör och påverka samhället positivt.

SFB anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i produkter och i verksamheten ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. På SFB arbetar vi huvudsakligen digitalt och använder minimalt med förbrukningsvaror. SFB jobbar aktivt med att sänka sitt koldioxidavtryck och använder främst kollektivtrafik i affärsresor och undviker att flyga.

Hållbarhet i fonder
När du är kund hos SFB kan du välja fonder från fondtorget. Det finns tre sätt att välja fonder:

1. Välj fonder själv. Använd SFB:s informationsverktyg och välj fonder själv. När du ska köpa en fond finns information om hållbarhet i inloggat läge i anslutning till fondköpet. Du kan även använda dig av Hållbarhetsprofilen och Morningstars hållbarhetsbetyg för att se vilka fonder som passar dina önskemål. Det finns både räntefonder, aktiefonder och specialinriktade fonder med hållbarhetsfokus.

2. Välj någon av SFB:s fondportföljer
SFB har utgått från ett brett utbud av fonder och i en noggrann urvalsprocess skapat färdiga modellportföljer i olika riskklasser. För att underlätta för kunder att få information om hållbarhet vid val av någon av SFB:s fondportföljer framgår tydligt Morningstars hållbarhetsbetyg på respektive portfölj. SFB har även tagit fram en särskild hållbarhetsportfölj. Se alla portföljer här.

3. Individuell rådgivning
För att vara effektiva och hållbara sker de flesta möten med SFB:s rådgivare via telefon och internet, men det går även att ses på något av SFB:s kontor. På mötet analyseras kundens situation och önskemål och en individuellt anpassad portfölj sätts ihop. Rådgivaren och kunden utgår tillsammans ifrån användbara verktyg som hållbarhetsprofilen och Morningstars hållbarhetsbetyg.


Utdrag ur SFB:s ersättningspolicy
I regelverket rörande hållbara investeringar ställs krav på att försäkringsföretag som tillhandahåller försäkringsbaserade investeringsprodukter och försäkringsrådgivare (försäkringsdistributörer) ska informera kunderna om hållbarhetsrisker när bl.a. fonder som ska placeras i fondförsäkring väljs ut tillsammans med SFB:s kunder. Syftet är att kunderna ska få en rättvisande och tydlig information så att de kan fatta välgrundade beslut i samband med sina fondval med beaktande även av hållbarhetsriskerna. Det ska vara lätt för en kund att förstå hur hållbar en produkt är, till exempel hur stor andel av de underliggande investeringarna som är klassade som hållbara och vilka strategier respektive fondförvaltare använder i sin förvaltning.

De anställda hos SFB har ingen rörlig ersättning utan endast fast lön. I samband med lönerevision kontrolleras att SFB:s rådgivare (försäkringsdistributör) lämnat information och vägledning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av krav- och behovsanalys samt av teckningsansökningar utförda av respektive rådgivare (försäkringsdistributör).

I syfte att efterleva regelverket rörande hållbara investeringar måste externa distributörer, tillsammans med kund, ange att hänsyn tagits till hållbarhetsriskerna i de fondval som gjorts på teckningsansökan.