Om Hållbarhet

Om Hållbarhet

Hur kan jag pensionsspara hållbart?

Hem » Om Hållbarhet

Dina val gör skillnad – Vi hjälper dig navigera rätt!

Hållbarhet ligger centralt i vår verksamhet och är en viktig del av vårt ansvar för våra pensionssparare. Samtidigt är det en djungel av begrepp och koncept kring hållbarhet – vi har säkert olika förståelse för vad ”hållbarhet” egentligen betyder. Det kan uppfattas som ett diffust begrepp som tas till för att visa att vi tar ansvar för miljön och andra gemensamma utmaningar i samhället, men där det verkliga innehållet kan framstå som vagt och ibland rätt lamt eller intetsägande.

Inom den finansiella sektorn har det under många års tid pågått ett omfattande arbete med att just fylla detta svårfångade begrepp med verklig mening – med en övergripande tanke om att investeringar inte bara ska generera rent finansiell avkastning, utan dessutom skapa värden som leder till mindre miljöpåverkan, bättre samhällen och sundare drivna bolag.

Vill du fördjupa dig mer i allt detta arbete som pågår i Sverige och internationellt, läs gärna vidare: ”Hållbarhet – En Global Utmaning”.

Som ett försäkringsbolag har vi goda möjligheter att bidra i denna utveckling, och för oss inom SFB ser vi främst följande sätt:

  • Vi gör det enkelt för våra pensionssparare att välja rätt fonder, där grundtanken är att alla fonder på vårt fondtorg har en hög lägstanivå i sitt hållbarhetsarbete. Allmän vägledning och information från fondbolagen som möjliggör en fördjupad analys ska alltid finnas tillgänglig
  • I vår fondrådgivning resonerar vi med våra sparare kring olika sätt att arbeta med hållbarhet i fondbolagens investeringsarbete. Särskilt kring miljö, sociala frågor och sund bolagsstyrning (s.k. ESG strategier) samt aktivt påverkansarbete som fondbolagen utövar i portföljbolagen, samt hur EU-regelverken inom hållbarhet samspelar
  • Vi lägger särskild vikt vid hur vi konstruerar våra fondportföljer, där de underliggande fondernas hållbarhetsarbete är en viktig utvärderingsfaktor, som vi följer upp, utvärderar och berättar om i vår rapportering
  • Vi som bolag vill bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse som värdesätter en hög etisk nivå i allt vi gör. Det kommersiella intresset att vidareutveckla vårt bolag måste alltid överensstämma med pensionssparares bästa intresse att få så hög pension som möjligt. Intressekonflikter med våra sparares intressen undviks, exempelvis genom att vi alltid återför fondprovisioner och andra tredjepartsersättningar oavkortat till våra sparare och genom att vi inte har egna fonder på vårt fondtorg
  • Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka i vår verksamhet och vi anstränger oss i vår vardag för att reducera vårt klimatavtryck, genom att begränsa resandet i möjligaste mån och återvinna det vi kan. Vi betalar den skatt som förväntas av oss och engagerar oss aldrig i aggressiv skatteplanering. Det rörelsekapital vi själva förvaltar investerar vi givetvis hållbart, så långt som möjligt

Hur kan jag pensionsspara hållbart?

Hur du väljer att placera ditt pensionskapital gör skillnad. Genom dina val väljer du hur kapitalet kanaliseras från oss inom SFB till fondförvaltarna, som genom sin investeringsverksamhet styr vilka bolag som väljs in och väljs bort, inte bara utifrån förväntad avkastning och tillväxtpotential, utan också utifrån hållbarhetsperspektiv. För ytterligare fördjupning om fondbolagens olika förhållningssätt och strategier, läs gärna vidare om ”Fondbolagens Hållbarhetsarbete”.

Fondbolagens hållbarhetsarbete utvärderas också av olika oberoende aktörer, varav Morningstar är den mest kända och använda utvärderingen. Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, Morningstars CO2-risk (hållbarhetslövet). Fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle påverkas nämnvärt om det infördes ett globalt pris på koldioxid.

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen, som fonderna investerat i, hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning. Läs mer hos Morningstar.

En nackdel med hållbarhetslöven och jordgloberna är dessvärre att utvärderingen tenderar att fokusera på bakåtblickande data och kan missa de ambitioner som bolagen – och fondbolagen genom aktivt engagemang i bolagen – har inom det omställningsarbete som många industrier behöver gå igenom. Så hållbarhetslöven och jordgloberna bör kompletteras med insikter om vilken omställningsresa särskilda industrier och bolag står inför, och deras förmåga att möta dessa utmaningar. Exempelvis så kan energibolag med ett högt koldioxidavtryck idag mycket väl vara en klok hållbar investering om bolaget har uttalade ambitioner och förmåga att förändra sin verksamhet i rätt hållbar riktning.

De fonder du väljer leder alltså till att pensionskapitalet i varierande grad investeras hållbart, beroende på fondförvaltarnas strategier och aktivitetsgrad inom hållbarhetsområdet. Dessa strategier, och resultatet av dessa strategier, finns beskrivna i fondernas hållbarhetsprofiler eller informationsbroschyrer och i fondbolagens återkommande hållbarhetsrapportering som återfinns i årsredovisningar, ibland i separata hållbarhetsrapporter, och på deras hemsidor. All denna information om fondförvaltningen finns tillgänglig eller länkas till från vårt fondtorg.

Vi hjälper dig – våra fondportföljer

Du kan givetvis alltid göra hållbarhetsanalysen själv med hjälp av den fondinformation och allmänna vägledning som vi håller tillgänglig. En annan möjlighet du har är att välja våra fondportföljer, där vi särskilt kvalitetssäkrat urvalet också utifrån hållbarhetsaspekter. Fonderna har handplockats från vårt fondtorg efter en noggrann urvalsprocess i olika riskklasser. Vi har även tagit fram en särskild hållbarhetsportfölj, där ambitionsnivån på hållbarhetsområdet har växlats upp ytterligare, se gärna våra modellportföljer.

I samband med att du tecknar en försäkring hos oss (eller får rådgivning om fonder inom försäkringen) kommer vi resonera med dig kring hållbarhet för att säkerställa dina preferenser på hållbarhetsområdet, och hjälpa dig hitta rätt fondportfölj eller, om du så vill, enskilda fonder för dig.

Hur vi klassificerar fonder

Vi anser att EU:s regelverk för hur fonder klassificeras (se ovan) är ett mycket bra verktyg för att på ett enkelt sätt förstå specifika fonders hållbarhetsarbete och ambitioner med portföljbolagen. Vi kan också se att hela området är under fortsatt utveckling inom EU (och globalt) och detta ramverk bör tjäna oss och våra pensionssparare väl över tid, för att underlätta jämförbarhet och historik i utvärderingen.

För varje fondportfölj anges om de fonder som ingår är klassificerade som en artikel 8 fond, artikel 9 fond eller neutral. För att underlätta för dig som kund framgår för respektive portfölj även detaljerad information om varje enskild fonds hållbarhetsarbete. Genom att klicka på informationen som finns för varje fond i varje portfölj länkas du direkt till respektive fonds hållbarhetsinformation och där kan du exempelvis se vilka sektorer som fonden väljer att inte investera i, t.ex. fossila bränslen, klusterbomber och personminor och vad fonden väljer in t.ex. miljöhänsyn, sociala aspekter och bolagsstyrningsfrågor i sin förvaltning. Länken tar dig också till Hållbarhetsprofilen, om en fond inte finns med på Hållbarhetsprofilen länkas du istället till fondbolagets egen hållbarhetsinformation för fonden.

Att fonden är klassificerad som en så kallad artikel 8 fond (en ljusgrön fond) innebär att den främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer praxis för god styrning. Fonden har dock inte hållbarhet som överordnat mål.

Att fonden är klassificerad som en så kallad artikel 9 fond (en mörkgrön fond) innebär att den har hållbarhet som mål för investeringsverksamheten.

Att fonden är klassificerad som en neutral fond innebär att den varken är klassificerad som en artikel 8 eller artikel 9 fond. Men att fonden är neutral innebär dock inte att den inte alls arbetar med hållbarhet, bara inte i den utsträckning som krävs för att falla under artikel 8 eller artikel 9. Läs gärna specifikt för varje fond för att bilda dig en uppfattning om fondens hållbarhetsarbete.

Närmare om SFB:s eget hållbarhetsarbete

SFB:s mål är att utifrån grunden i SFB:s affärsidé bygga en sund och ansvarstagande försäkringsrörelse som möter konsumenternas efterfrågan och där målsättningen är att minimera intressekonflikter genom att ersättningar från annan än kunden, exempelvis från fondbolag, återförs till kunderna. Detta eliminerar den intressekonflikt som kan uppstå kring att olika fonder ger olika fondrabatt/provision, vilket i sin tur innebär att kunden kan vara trygg i att preferenser, som exempelvis hållbarhet, kan vägas in vid fondval utan att ekonomiska intressen står i vägen.

I begreppet ”sund och ansvarstagande försäkringsrörelse” ingår att beakta och aktivt verka för hållbarhet inom alla delar som SFB berör och påverka samhället positivt. SFB anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i produkter och i verksamheten ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Vi har emellertid – än så länge – inte kategoriserat våra försäkringar som sådana enligt Art 8 och Art 9 uppdelningen som följer av regelverken (se faktarutan ovan) då vi enbart erbjuder fondförsäkringar och vi är måna om att erbjuda våra kunder ett brett och varierat fondutbud för att möta kundernas alla preferenser, även på hållbarhetsområdet. Skulle vi begränsa fondutbudet i våra fondförsäkringar till att bara erbjuda Art 8 eller Art 9 fonder, riskerar vi också den bredd vi kan erbjuda. Vi följer dock denna utveckling noga, och när väl utbudet av hållbara fonder (Art 8 och Art 9) är tillräckligt brett och varierat kommer vi sannolikt kunna klassificera våra försäkringar. Vi tillser dock att våra ordinarie fondportföljer alltid håller en hög lägstanivå vad gäller hållbarhet (med hänsyn till respektive fondportföljs placeringsinriktning) oavsett formell klassificering.

På SFB arbetar vi huvudsakligen digitalt och använder minimalt med förbrukningsvaror. SFB jobbar aktivt med att sänka sitt koldioxidavtryck och använder främst kollektivtrafik i affärsresor och undviker att flyga. De anställda hos SFB har ingen rörlig ersättning utan endast fast lön. I samband med lönerevision kontrolleras att SFB:s rådgivare (försäkringsdistributör) lämnat information och vägledning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av krav- och behovsanalys samt av teckningsansökningar utförda av respektive rådgivare (försäkringsdistributör). Jämställdhet och mångfald är också viktiga faktorer i vår rekrytering och hur vi organiserar vårt bolag.

Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

För ytterligare hållbarhetsinformation enligt gällande regelverk, se här.

Referenser till relevanta regelverk

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR)

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088 (Taxonomiförordningen)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1257 av den 21 april 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/2358 och delegerad förordning (EU) 2017/2359 vad gäller integrering av hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och hållbarhetspreferenser i produkt-tillsyns- och styrningskraven för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer samt i uppföranderegler och investeringsrådgivning för försäkringsbaserade investeringsprodukter

Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD), EIOPA EIOPA-BOS-22-391, 20 July 2022

Ytterligare fördjupning kan ske på följande länkar:

SFDR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN

Taxonomi

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=SV

EUs ”Green Deal”

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF

Bilaga till EUs ”Green Deal”

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF

Agenda 2030

https://fn.se/wp-content/uploads/2018/10/Infomaterial_Agenda3030_komprimerad.pdf

Parisavtalet

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=SV

UNPRI

https://www.unpri.org/download?ac=10948

UN Global Compact

https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna/?_gl=1*10cti8e*_ga*MjExMDIwNDEyNi4xNjc1MDY5NDIy*_up*MQ..

Kommissionens delegerade förordning:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=SV

Eiopa:

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/guidance_on_integration_of_customers_sustainability_preferences_under_idd.pdf