Fondbolagens hållbarhetsarbete

Fondbolagens hållbarhetsarbete

Fondbolagens hållbarhetsarbete

Hem » Om Hållbarhet » Fondbolagens hållbarhetsarbete

Fondbolagens hållbarhetsarbete

Investeringsarbete generellt kan givetvis beakta hållbarhetsfaktorer i väldigt skiftande slag. Spektrumet är vitt och omfattar allt från strategier som enbart är rent finansiellt avkastningsfokuserade till ren välgörenhet och finansiella bistånd där avkastningen som sådan är av underordnad betydelse.

Fondbolagens hållbara investeringsarbete tenderar huvudsakligen fokusera på olika varianter eller kombinationer av ESG-strategier på spektrumet (dvs miljö, sociala och bolagsstyrningsfaktorer) vid utvärderingen av de bolag och instrument som fonden investerar i (ESG Strategier i bilden nedan).

Det är också vanligt numera att fondbolagen ser hållbarhetsdimensionen som en integrerad del av förvaltningen, dvs. hållbarhetsaspekterna beaktas som en del i bolagsanalysen och i investeringsbesluten. Hållbarhetsdatan och annat underlag för analysen genereras från såväl företagen direkt som från oberoende analytiker och dataleverantörer.

Det finns tre huvudstrategier som fondförvaltare använder för sina hållbara placeringar: välja in, välja bort och påverka. Ofta används en kombination av dessa strategier. Information om hur fondförvaltarna arbetar med hållbarhet för en viss fond eller strategi finns i informationsbroschyren och i årsberättelsen.

Även fondbolagens hållbarhetsprofiler för deras fonder är ett bra hjälpmedel för en översikt, läs mer hos Swesif. Många fondbolag publicerar egna hållbarhetsrapporter, som på ett mer övergripande plan beskriver hållbarhetsarbetet och dess resultat i portföljbolagen.

Välja in

Fonden väljer in bolag utifrån specifika kriterier för miljö, sociala och/eller bolags-styrningsfrågor (ESG). Analysen av bolagens arbete med hållbarhet är i detta fall avgörande för valet av bolag i fonden. Vissa av dessa fonder har ett speciellt hållbarhetstema som t.ex. vatten eller miljöteknik. Det kan också handla om att välja ett företag som är ”bäst i klassen” i en bransch som har mycket hållbarhetsrisker eller som bidrar med lösningar till negativ klimatpåverkan eller sociala problem. Bolagsanalysen kan också ligga till grund för påverkansarbete, för de fall förvaltaren identifierar bolag som inte är hållbara idag men att de har potential att transformeras eller att effekten av en viss förändring bedöms så pass stor i form av minskat klimatavtryck etc.

Välja bort

Fonden kan också välja bort vissa bolag. Det handlar t.ex. om bolag inom vissa kontroversiella branscher, eller bolag som bedöms som relativt sett mindre hållbara än andra bolag i samma bransch. Det kan t.ex. handla om att man väljer bort företag inom vissa branscher som vapen, tobak, alkohol, spel eller pornografi.

Påverka

Fonden använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Det kan t.ex.
handla om att ställa krav på en mer miljövänlig produktion, bättre arbetsvillkor i fabrikerna
eller på jämställdhet och hållbarhetskompetens i styrelsen. Påverkansarbetet kan bestå av en direkt dialog med företaget, publika aktieägarförslag och röstningsförfarande på bolagets årsstämma. När det gäller svenska företag, där svenska fonder ofta är stora ägare, engagerar sig fondbolagen ofta i företagens valberedningar. Fondbolagen kan även samarbeta med branschkollegor nationellt eller internationellt när de påverkar bolagen rörande t.ex. utsläpp av växthusgaser, och driver emellanåt gemensamma bolagsengagemang kring särskilda frågor eller kontroverser, exempelvis genom samarbetet Climate Action 100+.