Tiotaggarlösning2023-11-17T10:23:08+01:00

Tiotaggarlösning – är det rätt val för mig?

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning utanför kollektivavtalets ITP för tjänstemän med högre lön och som är födda 1978 eller tidigare.

Till skillnad från den förmånsbaserade pensionen ITP 2, som denna grupp har genom kollektivavtalet, är tiotaggarlösningen premiebaserad. Den är en möjlighet för individen att i större utsträckning själv påverka pensionen; där avkastning, avgifter men också tidsaspekten är viktiga faktorer.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Nyckelpunkter

Definition

En tiotaggarlösning är ett erbjudande från arbetsgivaren om att byta delar av den kollektivavtalade förmånsbaserade tjänstepensionen mot en premiebaserad pension med möjlighet för individen att själv styra över hur kapitalet utvecklas.

Vem kan ha en tiotaggarlösning?

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning för privatanställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare. Man måste ha ITP 2, som är en del av kollektivavtalet, som tjänstepensionslösning och tjäna över tio inkomstbasbelopp per år.

Hur fungerar en tiotaggarlösning?

En tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning som innebär att du väljer bort en del av den förmånsbaserade tjänstepensionen ITP 2, och de förmåner som ingår i den, och ersätter dem med en premiebaserad pension.

Vad väljer man bort?

Om du beslutar dig för att göra ett tiotaggarval så innebär det att du för den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2, väljer bort en förmånsbestämd ålders- och familjepension, och istället får en premiebaserad pension där du som individ själv ansvarar för placeringen av premierna.

Olika premiemodeller att ha koll på för tiotaggare

Det finns några grundmodeller för sättet att utforma premierna och mängder av sätt att beräkna själva premien på. Dessa är premietrappa, individuell premie och frilagd premie.

Kan jag byta tillbaka till ITP 2 efter att ha valt en tiotaggarlösning?

Om du har valt en tiotaggarlösning kan du inte gå tillbaka till ITP 2 hos samma arbetsgivare.

Vad är en tiotaggarlösning?

En tiotaggarlösning är ett erbjudande från arbetsgivaren om att byta delar av den kollektivavtalade förmånsbaserade tjänstepensionen mot en premiebaserad pension med möjlighet för individen att själv styra över hur kapitalet utvecklas.

Man måste ha ITP 2, som är en del av kollektivavtalet, som tjänstepensionslösning och tjäna över tio inkomstbasbelopp per år.

Vad är ITP 2?

ITP 2 är en förmånsbaserad pension där pensionen är förutbestämd och avgörs av inte minst lönen. Med en tiotaggarlösning byts den förmånsbaserade pensionen ut mot en premiebaserad pension på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Även andra villkor skiljer de olika lösningarna. Arbetsgivaren bestämmer om den ska erbjuda tiotaggarlösning och hur pensionslösningen ska vara utformad.

Vem kan ha en tiotaggarlösning?

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning, utanför kollektivavtalet, för privatanställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

Hur mycket måste man tjäna?

För att bli erbjuden tiotaggarlösning måste man ha ITP 2 som tjänstepensionslösning och tjäna över tio inkomstbasbelopp per år (minst 60 902 kr per månad, 2023).

Hur fungerar en tiotaggarlösning?

En tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning som innebär att du väljer bort en del av den förmånsbaserade tjänstepensionen ITP 2, och de förmåner som ingår i den, och ersätter dem med en premiebaserad pension.

En tiotaggarlösning styrs inte av kollektivavtalet

Det är arbetsgivaren som bestämmer om den ska erbjuda en tiotaggarlösning och hur pensionslösningen ska utformas, inklusive vilka pensionsbolag som ska gå att välja för förvaltningen.

Pensionen i tiotaggarlösningen styrs av avkastningen på de investerade premierna, avgifter och tiden

Medan ITP 2 alltså är en förmånsbaserad pensionslösning, där pensionen är förutbestämd och beräknas utifrån de bästa löneåren och antalet arbetade år, så styrs istället pensionen i tiotaggarlösningen av avkastningen på de investerade premierna, avgifter och tiden.

Premiernas storlek är bestämda på förhand av arbetsgivaren och individen kan själv, inom vissa ramar, styra hur kapitalet ska placeras.

För- och nackdelar med att välja tiotaggarlösning

Den viktigaste skillnaden mellan att stanna kvar i den förmånsbaserade ITP 2-planen och att välja en tiotaggarlösning är att man går från en helt förmånsbaserad pension till en premiebaserad pension på den delen av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Det går inte att veta i förväg vilken pensionslösning som kommer ge den högsta pensionen för den enskilda individen. Hur lång tid man har kvar till pensionen, hur väl man lyckas i sina placeringar och storleken på de avgifter som olika placeringsalternativ innebär är tre viktiga faktorer som alla kommer att ha stor påverkan på det slutliga utfallet i pensionskuvertet.

Om du har långt kvar till pensionen kan tiotaggarlösningen bli en bra affär. Det hjälper mycket om du dessutom engagerar dig i dina fondval inklusive i vilka avgifter du betalar.

Om du har kort tid kvar till pension eller räknar med en stark löneutveckling hela vägen fram till pensioneringen så är den förmånsbaserade pensionen ofta väldigt attraktiv och kan vara svår att slå med egna placeringsval. Du bör tänka igenom dessa faktorer, beakta din ålder samt din egen riskvilja och ta ett medvetet beslut.

Du bör också ta reda på skillnaderna mellan ITP 2 och en tiotaggarlösning när det gäller övriga förmåner kopplade till pensionslösningen. Tiotaggarvalet kan innebära att du förlorar flera förmåner som ingår i ITP 2. Sjukpension kvarstår oftast som en förmån medan till exempel intjänandet till familjepension upphör. Om detta är en för- eller nackdel kan bara du avgöra.

I det ursprungliga ITP-upplägget (före 2007) var skillnaden mellan vanlig ITP och tiotaggarlösningen större när det gäller flexibiliteten i de olika lösningarna. I dag finns flexibilitet i såväl ITP 2 som i tiotaggarlösningar vad gäller till exempel utbetalningsperiod och familjepension.

Det här väljer du bort med tiotaggarlösningen

Om du beslutar dig för att göra ett tiotaggarval så innebär det att du för den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2, väljer bort en förmånsbestämd ålders- och familjepension, och istället får en premiebaserad pension där du som individ själv ansvarar för placeringen av premierna.

Ibland kan tiotaggarlösningen vara ett erbjudande att helt välja bort den förmånsbaserade modellen i ITP 2 för att gå över till det premiebaserade ITP 1-systemet.

Medan en förmånsbestämd pension utgör en viss andel av lönen så innebär en premiebaserad pension att storleken på pensionen beror på avkastningen och på hur höga avgifter som tas ut.

Ytterliggare skillnader:

I ITP 2 ingår familjepension. Vid övergång till tiotaggarlösning upphör normalt intjäningen till familjepension. Det som redan finns inbetalat i familjepensionen blir ett fribrev som betalas ut till make/maka och barn under 20 år som en pension om du avlider.

I ITP 2 ingår en premiebefrielseförsäkring. Med tiotaggarlösningen betalas premiebefrielseförsäkringen ofta från premien till tiotaggarlösningen.

I ITP 2 ingår så kallad slutbetalning av din ITP 2 och ITPK om du vill gå i tidig pension, från 62 år. Det innebär att premierna fortsätter att betalas för såväl ålderspension som familjepension och ITPK fram till 65 års ålder. Den förmånen försvinner ofta med en tiotaggarlösning.

Efter att ha valt en tiotaggarlösning kan du inte gå tillbaka till ITP 2 så länge du är kvar hos samma arbetsgivare.

Tänk på att det är arbetsgivaren som avgör utformningen av tiotaggarlösningen, därför måste man alltid jämföra det unika erbjudandet om tiotaggarlösning mot villkoren för ITP 2 för att veta vad som gäller i det enskilda fallet.

Utvärdera noga vad som är bäst för dig innan du tar beslut.

Olika premiemodeller att ha koll på för tiotaggare

Storleken på premierna är en viktig faktor för hur hög pensionen blir för en tiotaggare. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur tiotaggarlösningen ska vara utformad och hur stora premierna ska vara.

Grundmodeller för att utforma premierna

Det finns några grundmodeller för sättet att utforma premierna och mängder av sätt att beräkna själva premien på:

Premietrappa:

Här bygger premierna som arbetsgivaren betalar för tiotaggaren på en förutbestämd procentsats av medarbetarens lön. Premien påverkas också av ålder (därav “trappa”). Nivån på trappstegen/procentsatsen styrs också av faktorer som till exempel lönenivån i branschen, personalstrukturen och hur generös arbetsgivaren väljer att vara.

Individuell premie:

Med en individuell premie förhandlar arbetsgivare och den anställde, precis som det låter, om en individuell premie. Det finns alltså ingen generell premiemodell inom företaget. Fördelen är en ökad flexibilitet, men det kräver att individen är ännu mer insatt och också löpande följer upp.

Frilagd premie:

En frilagd premie innebär att arbetsgivaren ”kopierar” vad den annars skulle betala för ITP 2 för att få fram premien. Det medför att premien kan variera mer över tid. Med frilagd premie blir den anställdas val neutralt för arbetsgivaren (samma kostnad oavsett val). För medarbetaren blir en osäker premie ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i kalkylen.

Bakgrund till tiotaggarlösningen

Den första ITP-planen kom 1960 och sedan mitten av 1970-talet är ITP – som står för Industrins och handelns tilläggspension och alltså är tjänstepension för privatanställda tjänstemän – kollektivavtalad mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

I slutet av 1980-talet restes krav om att ge individen större möjlighet att själv kunna påverka sin pension och styra hur pensionskapitalet skulle placeras.

Från 1990 infördes därför dels ITPK, en kompletterande premiebaserad del för alla – 2 procent av lönen där man själv kunde styra placeringen, dels en tiotaggarlösning för dem med högre lön.

Tiotaggarlösningen innebar att arbetsgivarna kunde välja att erbjuda medarbetare med en lön över tio basbelopp per år att avstå en del av ITP-förmånen (på den lön som översteg 7,5 basbelopp) och istället få en premiebaserad tjänstepension med möjlighet till högre avkastning och mer flexibilitet, till exempel när det gällde utbetalningsperioden.

2007 gjordes ITP om och det finns numera två olika ITP-lösningar:

  • ITP 1 för tjänstemän födda 1979 eller senare och som är en premiebestämd ålderspension.
  • ITP 2 för tjänstemän födda 1978 eller tidigare och som fick fortsätta ha den tidigare förmånsbaserade lösningen, dock med ökad flexibilitet vad gäller till exempel utbetalningsperioden.

Efter dessa ändringar är i dag den största skillnaden mellan att ha en helt förmånsbaserad ITP 2-lösning och en tiotaggarlösning, att tiotaggaren har en större andel premiebaserad pension.

Sammanfattning

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning, utanför kollektivavtalet, för privatanställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare.

För att bli erbjuden tiotaggarlösning måste man ha ITP 2, som är en del av kollektivavtalet, som tjänstepensionslösning och tjäna över tio inkomstbasbelopp per år (minst 60 902 kr per månad, 2023).

Den viktigaste skillnaden mellan ITP 2-planen och att välja en tiotaggarlösning är att man går från en helt förmånsbaserad pension till en premiebaserad pension på den delen av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Det finns också andra skillnader i villkoren, till exempel ingår familjepension i ITP 2 vilket inte ingår i tiotaggarlösningar. Det är arbetsgivaren som väljer om den ska erbjuda tiotaggarlösning och vilka villkor som ska gälla.

Det går inte att veta i förväg vilken pensionslösning som kommer ge den högsta pensionen för den enskilda individen.

Det finns tre viktiga faktorer som alla kommer att ha stor påverkan på det slutliga utfallet i pensionskuvertet:

  • Hur lång tid man har kvar till pensionen
  • Hur väl man lyckas i sina placeringar
  • Storleken på de avgifter som olika placeringsalternativ innebär

Om du blir erbjuden en tiotaggarlösning; tänk på att jämföra villkoren i detalj och ta även din ålder, riskvilja och andra faktorer i beaktande i ditt beslut.

Vanliga frågor

Vad är ITP?2023-11-08T15:51:09+01:00

Privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare med kollektivavtal har tjänstepensionslösningen ITP, som i sin tur är uppdelad i ITP 1 och ITP 2. ITP står för Industrins och handelns tilläggspension.

  • Alla som är födda 1979 eller senare har ITP 1 och ibland väljer arbetsgivaren att ge alla anställda ITP 1 oavsett ålder
  • Om du är född 1978 eller tidigare, har ITP 2 och tjänar över 10 inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om att byta en del av din kollektivavtalade ITP 2 för att istället välja en så kallad tiotaggarlösning, eller alternativ ITP
Hur vet jag om tiotaggarlösning är rätt val för mig?2023-11-08T15:49:41+01:00

Fördelen med att välja en tiotaggarlösning är att du själv kan påverka din avkastning och själv kan välja risknivå. Tänk på att  ju äldre du är, desto kortare tid har du på dig att generera en stor avkastning i tiotaggarlösningen. Det är viktigt att noggrant jämföra de olika alternativen innan man fattar ett beslut.

Om du konsultera en rådgivare be om ett ordentligt underlag innan du fattar beslut. Ha koll på vilka antaganden som har gjorts om framtida avkastning, så att de är rimliga/försiktiga. Ta även reda på hur arbetsgivaren bestämmer premiens storlek samt om försäkringsförmedlaren får en provision och hur den beräknas.

Finns det några risker med att välja en tiotaggarlösning?2023-11-08T15:47:43+01:00

Alla finansiella beslut innebär en risk. Det är viktigt att jämföra de olika alternativen och noggrant överväga vilka risker de olika vägvalen innebär.

Valet av tiotaggarlösning kommer ha en direkt inverkan på din framtida pension. Generellt kan man säga att ju närmare pension du är desto större risk tar du genom att byta, eftersom en förmånsbaserad pension då kan vara särskilt attraktiv.

Har du fler år på dig och gör kloka placeringsval kan du tvärtom ha mer att tjäna på en tiotaggarlösning. Begär ett ordentligt underlag innan du fattar beslut.

Försäkra dig om att de antaganden som har gjorts om framtida avkastning är rimliga/försiktiga. Du bör också få information om hur arbetsgivaren bestämmer premiens storlek samt om försäkringsförmedlaren får en provision och hur den beräknas.

Kan jag byta tillbaka till ITP 2 efter att ha valt en tiotaggarlösning?2023-11-08T15:46:36+01:00

Om du har valt en tiotaggarlösning kan du inte gå tillbaka till ITP 2 hos samma arbetsgivare. Du kan alltså bara gå tillbaka till ITP 2 om du byter arbetsgivare. Kolla vad som står i avtalet och vilka villkor som gäller för din tiotaggarlösning.

Hur påverkar tiotaggarlösning min framtida pension?2023-11-08T15:45:52+01:00

Att välja en tiotaggarlösning är ett beslut som har en direkt inverkan på din framtida pension. Fördelen med att välja en tiotaggarlösning är att du själv kan påverka din avkastning och själv kan välja risknivå.

Om du blir erbjuden en tiotaggarlösning, begär ett ordentligt underlag innan du fattar beslut. Du behöver dels få en prognos för hur stor din pension blir om du är kvar i ITP 2, dels få en prognos för vad en tiotaggarlösning skulle kunna innebära och sedan jämföra de olika alternativen.

Kontrollera vilka antaganden om framtida avkastning som har gjorts och försäkra dig om att de är rimliga/försiktiga.

Är tiotaggarlösning sämre än den kollektivavtalade ITP2?2023-11-08T15:44:47+01:00

Det beror på individens situation och behov. Medan ITP2 är kollektivavtalad och har vissa garantier, kan en tiotaggarlösning erbjuda andra fördelar.

En fördel med en tiotaggarlösning kan vara en potentiellt högre avkastning, men med det kommer också ett högre risktagande. Tänk på att ju äldre du är, ju kortare tid har du på dig att generera en stor avkastning i tiotaggarlösningen. Det är viktigt att noggrant jämföra de två alternativen innan man fattar ett beslut.

Varför ska man välja en tiotaggarlösning?2023-11-08T15:42:45+01:00

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning, utanför kollektivavtalet, för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år.

Det kan finnas olika anledningar att välja en tiotaggarlösning och man bör utgå från sina individuella behov och preferenser. En fördel med en tiotaggarlösning kan vara en potentiellt högre avkastning, men med det kommer också ett högre risktagande. Tänk på att ju äldre du är, ju kortare tid har du på dig att generera en stor avkastning i tiotaggarlösningen.

Vad är inkomstbasbeloppet som styr tiotaggarlösningen?2023-11-08T15:41:16+01:00

Inkomstbasbeloppet är ett belopp som beräknas av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen varje år. Det används till exempel för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten.

För 2023 är inkomstbasbeloppet 74 300 kronor. När man räknar ut vem som kan erbjudas tiotaggarlösning så utgår man från inkomstbasbeloppet. Den som tjänar över 10 inkomstbasbelopp, minst 60 902 kr per månad (2023), kan erbjudas tiotaggarlösning.

Vad innebär tiotaggarlösning?2023-11-08T15:36:34+01:00

Tiotaggarlösning är en alternativ pensionslösning, utanför kollektivavtalet, för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare och tjänar över 10 inkomstbasbelopp per år.

Att välja en tiotaggarlösning innebär att du själv placerar hela eller delar av pensions­premien, och därmed tar ett större eget ansvar för hur din pension utvecklas.

Privatanställda tjänstemän hos arbetsgivare med kollektivavtal har en tjänstepensionlösningen ITP, som i sin tur är uppdelad i ITP 1 och ITP 2:

  • Alla som är födda 1979 eller senare har ITP 1, ibland har alla anställda ITP 1 oavsett ålder.
  • Om du är född 1978 eller tidigare, har ITP 2 och tjänar över beloppsgränsen kan du komma överens med din arbetsgivare om en så kallad tiotaggarlösning, eller alternativ ITP.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Till toppen