Efterlevandeskydd för tjänstepension

Att ha efterlevandeskydd i pensionen, innebär att det ingår ett ekonomiskt skydd för de anhöriga vid dödsfall.

Om du inte väljer att ha något efterlevandeskydd får dina efterlevande inte ersättning om du dör, medan din egen pension istället blir högre. Det är viktigt att du aktivt ser över vilka efterlevandeskydd du har för pensionen och familjens behov eftersom din pension påverkas av ditt val.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Anmälan tar bara en minut och analysen levereras till dig digitalt. Tjänsten är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något.

Identifiera dig med BankID

Nyckelpunkter

Definition

Efterlevandeskydd i pensionen innebär ett ekonomiskt skydd för anhöriga vid dödsfall. Utan detta skydd får efterlevande ingen ersättning vid dödsfall, men den egna pensionen blir högre.

Fördelar

Det ger ett ekonomiskt skydd för de efterlevande, vilket ger trygghet. Det utgår ingen löpande avgift för återbetalningsskydd, men det innebär en indirekt kostnad.

Olika typer av skydd

Det finns flera varianter av efterlevandeskydd, inklusive återbetalningsskydd, familjeskydd och familjepension. Vissa försäkringar inkluderar automatiskt efterlevandeskydd, medan andra kräver ett aktivt val.

Efterlevandeskydd för premiepension

Efterlevandeskydd för premiepensionen skiljer sig från tjänstepensionen. Det kan inte ångras efter teckning och påverkar utbetalningsbeloppet baserat på både den försäkrades och partnerns ålder.

Lägga till eller ta bort efterlevandeskydd

Möjligheten att lägga till eller ta bort efterlevandeskydd kan påverkas av förändringar i familjesituationen, som giftermål, skilsmässa eller barns födelse.

Viktigt att överväga

Valet av efterlevandeskydd bör baseras på en helhetsbedömning av den ekonomiska situationen, inklusive andra försäkringar och skydd. Det är viktigt att regelbundet granska och justera skyddet baserat på förändrade behov och omständigheter.

Vad är ett efterlevandeskydd för tjänstepension?

Efterlevandeskydd för tjänstepensionen, innebär att det vid dödsfall utgår en ekonomisk ersättning till de efterlevande.

Om du väljer att inte ha något efterlevandeskydd får dina efterlevande inte några pengar om du dör, medan din pension istället blir något högre så länge du lever.

Olika varianter av efterlevandeskydd

Det finns olika varianter av efterlevandeskydd som du kan ha kopplat till din kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkring; till exempel återbetalningsskydd, familjeskydd och familjepension.

I vissa försäkringar ingår ett efterlevandeskydd automatiskt, men kan väljas bort. I andra försäkringar måste du istället aktivt välja efterlevandeskydd.

 • Återbetalningsskydd – har du ett återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension, som är den vanligaste formen av efterlevandeskydd, så ärver din familj det du hunnit tjäna in till din tjänstepension när du dör. Pengarna betalas som regel ut under fem år.
 • Familjeskydd – är till skillnad från återbetalningsskyddet en försäkring där din familj får ett visst belopp under ett visst antal år om du dör. Familjepension är ytterligare en variant av efterlevandeskydd, som kan ingå i din tjänstepensionförsäkring om du tjänar över ett visst belopp och som gäller om du har barn under 20 år när du dör.

Avgifter

Det tas inte ut någon avgift för återbetalningsskyddet, men skyddet innebär en indirekt kostnad eftersom du som har ett återbetalningsskydd inte får ta del av de arvsvinster som delas ut när andra försäkringstagare som saknar återbetalningsskydd dör. Det gör att du får mindre pengar tilldelat till din egen tjänstepension.

Vilka är fördelarna med efterlevandeskydd?

Här är de huvudsakliga fördelarna med att ha efterlevandeskydd:

 • Efterlevandeskydd innebär ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande. Det gör att du kan vara trygg i att dina efterlevande får ett ekonomiskt stöd om du dör före dem.
 • Om du har återbetalningsskydd och avlider går det samlade värdet av ditt pensionskapital till din familj. De ärver ditt kvarstående pensionskapital. Utan efterlevandeskydd går kapitalet i stället till de i försäkringskollektivet som också har valt att avstå efterlevandeskydd.
 • Det utgår ingen löpande avgift för att du väljer att ha återbetalningsskydd. Det är dock viktigt att förstå att återbetalningsskydd inte är gratis utan innebär en indirekt kostnad, eftersom du går miste om arvsvinster och därför får en lägre pension.
 • Om du har familjeskydd eller familjepension kopplat till tjänstepensionen är familjen garanterad ett visst belopp, som inte är beroende av hur mycket kapital du hunnit samla ihop.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Är efterlevandeskydd något för mig?

För att kunna ta ställning till om du ska ha efterlevandeskydd eller inte är det viktigt att se över din och familjens totala ekonomiska situation i händelse av ett dödsfall.

Efterlevandeskydd är ett vanligt sätt att säkerställa att det utgår ett ekonomiskt stöd till familjen vid din bortgång; för att täcka bolån eller stötta omyndiga barn. Men alternativ som låneskydd eller livförsäkring ger i praktiken samma trygghet som efterlevandeskydd.

För att få en rättvisande bild av behoven bör ni som familj därför se över det totala ekonomiska skyddet som faller ut vid någons bortgång; det vill säga: låneskydd, livförsäkringar och efterlevandeskydd sammantaget.

 • Vad är det totala skydd som faller ut i dag om någon av er dör?
 • Är det lagom?
 • Vilken typ av skydd – efterlevandeskydd, livförsäkring, låneskydd – är mest effektivt kostnadsmässigt och möjligt för er att ha?

Du kan jämföra kostnaden för en livförsäkring med kostnaden för att ha återbetalningsskydd i tjänstepensionen och premiepensionen, som ju istället innebär indirekta kostnader i form av lägre pension på grund av missade arvsvinster.

Om du jämför priset och vad som kan falla ut från livförsäkringen med den indirekta kostnaden för att ha efterlevandeskydd (den beräknade månatliga minskningen av din framtida tjänstepension eller premiepension) och hur mycket kapital som finns i tjänstepensionsförsäkringen respektive premiepensionen, så kan du skapa dig en uppfattning om vad som är mest förmånligt och hur mycket skydd du vill ha.

Nackdelen med återbetalningsskydd

Kostnaden för att ha återbetalningsskydd är de missade arvsvinsterna, och avkastningen på dessa. Om du dör och inte har återbetalningsskydd fördelas eventuellt kvarvarande pensionskapital till övriga försäkringstagare utan efterlevandeskydd, det är det som är arvsvinster. På samma sätt får du själv, om du inte har efterlevandeskydd, del av andras kvarvarande pensionspengar när de avlider.

Ha koll på villkoren när du tecknar efterlevandeskydd

Villkoren för  efterlevandeskydd för tjänstepension skiljer sig mellan olika avtal och försäkringar och mellan olika typer av efterlevandeskydd, där det för tjänstepensioner utöver återbetalningsskydd, även kan finnas möjligheter att ha familjeskydd och familjepension.

Innan du tackar ja till efterlevandeskydd, se till att du har koll på vad som gäller:

 • Efterlevandeskydd (återbetalningsskydd) för tjänstepensioner är något som du vanligen kan välja när pensionsförsäkringen startas upp. Om du arbetar kan du även lägga till efterlevandeskydd i ett senare skede och du kan när som helst ta bort det. Var medveten om att det ofta krävs en hälsodeklaration när du lägger till efterlevandepension i ett senare skede. När du gått i pension kan du enbart ta bort återbetalningsskydd, inte lägga till.
 • För tjänstepensioner är din make/maka eller sambo, och i andra hand ditt/dina barn förmånstagare till din pension om du har valt återbetalningsskydd, det vill säga den/de har rätt att ärva din tjänstepensionsförsäkring om du dör. Du kan ändra turordningen och till exempel välja ditt/dina barn i första hand genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.
 • I dag finns en omfattande flytträtt för tjänstpensioner. Innan du flyttar tjänstepensionen, se över villkoren i den nya tjänstepensionsförsäkringen och då även villkoren kring efterlevandeskydd. Om du vill flytta tjänstepension med återbetalningsskydd måste kapitalet flyttas till en annan pensionsförsäkring som har återbetalningsskydd, om du ska behålla skyddet. Om du har en pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd, kan du bara flytta till en annan pensionsförsäkring utan återbetalningsskydd.
 • Till de som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp kan arbetsgivaren ibland erbjuda en alternativ pensionslösning, en så kallad tiotaggarlösning. Det kan innebära att efterlevandeskyddet familjepension i ITP2 försvinner till exempel .

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Det är också viktigt att förstå att villkoren för efterlevandeskydd för premiepensionen till vissa delar skiljer sig från villkoren för efterlevandeskydd för tjänstepension. Det här gäller för efterlevandeskydd för premiepensionen:

 • Efterlevandeskydd kan läggas till vid din ansökan om allmän pension, som premiepensionen är en del av
 • När du lagt till efterlevandeskydd kan du inte ångra dig och ta bort skyddet
 • Om du valt efterlevandeskydd för premiepensionen blir pensionsutbetalningen till dig lägre, i gengäld får din partner pensionsutbetalningen om du avlider
 • Om din make/maka/sambo avlider före dig fortsätter din premiepensionsutbetalning utan någon justering
 • För att få teckna efterlevandeskydd för premiepensionen krävs att du och din partner antingen är :
  • Gifta eller har ingått registrerat partnerskap
  • Ogifta sambos om ni tidigare har varit gifta eller har/har haft barn tillsammans 
 • När premiepensionsutbetalningarna har påbörjats kan du enbart teckna efterlevandeskydd om du:
  • Gifter dig eller inleder ett samboförhållande med en tidigare partner/ditt barns förälder
  • Inom tre månader från giftermål/samboförhållande, om du inte varit gift/sambo med samma person vid första ansökan
 • Om du skiljer dig eller separerar från din sambo uppfylls inte längre villkoren för efterlevandeskyddet. Du måste anmäla detta till Pensionsmyndigheten som då räknar om (höjer) utbetalningsbeloppet utifrån att premiepensionen bara ska betalas ut till dig

Vad kostar efterlevandeskydd på tjänstepensionen?

Kostnaden för efterlevandeskydd för tjänstepensionen tas ut på olika sätt beroende typ av skydd, om det till exempel är återbetalningsskydd eller familjeskydd. 

Återbetalningsskydd

Det utgår ingen avgift om du har återbetalningsskydd till din tjänstepension. Det är dock inte gratis:

Om du har återbetalningsskydd kommer du få lägre tjänstepension eftersom du går miste om extra avsättningar till pensionen i form av så kallade arvsvinster.

Arvsvinsterna kommer från pensionskapital för avlidna i din egen åldersgrupp och blir högre med stigande ålder, allt eftersom fler dör och samtidigt har hunnit tjäna ihop mer kapital. Den exakta effekten av att du som har återbetalningsskydd avstår arvsvinster beror av flera parametrar.

Konsumenternas.se ger oberoende vägledning och har en räknare som visar effekten i olika situationer, läs mer här. Man kan jämföra den beräknade minskningen av tjänstepensionen som en följd återbetalningsskyddet med kostnaden för en livsförsäkring. 

Familjeskydd

Familjeskyddet betalar du en avgift för. Den baseras på din ålder och vilka nivåer du väljer på belopp och utbetalningstid.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Kan man ångra sig när man tecknat efterlevandeskydd?

Det är olika villkor för efterlevandeskydd för premiepensionen och tjänstepensionen, och det gäller även möjligheten att ångra sig.

Premiepension

Efterlevandeskydd för premiepensionen ansöker du om först när du ansöker om allmän pension. Denna kan inte ångras eller tas bort efter att det har tecknats. Innan du bestämmer dig för att ha efterlevandeskydd för premiepensionen är det därför viktigt att tänka igenom beslutet.

Om du lägger till efterlevandeskydd kommer din premiepension omvandlas till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din makes/sambos ålder. Dina premiepensionsutbetalningar blir därmed lägre eftersom kapitalet också ska räcka till din make/sambo om du dör först och samtidigt blir tilldelningen av arvsvinster lägre.

Tjänstepension

Efterlevandeskydd (återbetalningsskydd) för tjänstepensioner är något du kan välja från och med att pensionsförsäkringen startas upp. Om du arbetar kan du även lägga till återbetalningsskydd i ett senare skede och du kan när som helst ta bort det.

Var dock medveten om att det ibland krävs en hälsodeklaration när du lägger till ett efterlevandeskydd i ett senare skede. När du gått i pension kan du enbart ta bort återbetalningsskydd, inte lägga till.

Familjepension

Den familjepension som ingår inom ITP 2 kan väljas bort. Då förs kommande premier över till ITPK-pensionen. Den redan intjänade familjepensionen finns kvar i ett fribrev. Väljer du bort familjepension bort kan skyddet inte väljas till igen, även vid byte av arbetsgivare.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Efterlevandeskyddet för premiepensionen skiljer sig i vissa delar från  efterlevandeskydd (återbetalningsskydd) för tjänstepensioner.

 • Efterlevandeskydd för premiepensionen kan tecknas först vid ansökan om allmän pension.
 • När du lägger till efterlevandeskydd för din premiepension kommer den att omvandlas till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din makes/sambos ålder. 
 • Om du dör först kommer premiepensionen utbetalas till din efterlevande make/sambo under resten av dennes liv. Eftersom premiepensionspengarna även ska räcka till den efterlevande, blir utbetalningarna lägre. Tilldelningen av arvsvinster minskar också, vilket också sänker premiepensionen om du har valt efterlevandeskydd.
 • Exakt hur stora utbetalningarna kommer att vara i slutänden beror både på hur stort sparkapitalet är och ålder på dig och din partner.

Exempel på hur premiepensionen blir om du tecknar efterlevandeskydd

 • När du lägger till efterlevandeskydd för din premiepension kommer den att omvandlas till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din makes/sambos ålder. 
 • Om du dör först kommer premiepensionen utbetalas till din efterlevande make/sambo under resten av dennes liv. Eftersom premiepensionspengarna även ska räcka till den efterlevande, blir premiepensionsutbetalningarna när du lever lägre. Tilldelningen av arvsvinster minskar också, vilket också sänker premiepensionen.
 • Exakt hur stora utbetalningarna från din premiepension kommer att vara om du har efterlevandeskydd beror både på hur stort sparkapitalet är, din ålder och din partners ålder. Skillnaden mellan en premiepension med och utan efterlevandeskydd kan vara ganska stor beroende på dessa olika parametrar.  Efterlevandeskydd kan minska premiepensionen med allt från 5-7 procent (om din partner är äldre än du) upp till nära halvera den (om din partner är mycket yngre än du). Pensionsmyndigheten har räkneexempel och kan svara i detalj om hur efterlevandeskydd påverkar premiepensionen.

Skaffa återbetalningsskydd om din familjesituation ändras

 • Det går att teckna efterlevandeskydd för tjänstepensioner så att familjen får ett ekonomiskt skydd om du skulle dö, i gengäld får du något lägre pension. Om du arbetar kan du lägga till och ta bort återbetalningsskydd när du önskar. Var dock medveten om att det ibland krävs en hälsodeklaration när du lägger till efterlevandepension. När du gått i pension kan du enbart ta bort återbetalningsskydd, inte lägga till.
 • Kollektivavtalade tjänstepensioner erbjuder oftast en möjlighet att lägga till återbetalningsskydd utan hälsoprövning vid händelser som att flytta ihop, giftermål eller när du får barn. Denna optionsrätt gäller både sparat kapital och nya premier.
 • När dessa skäl inte finns, kan det krävas en godkänd hälsoprövning för att få lägga till återbetalningsskydd i pensionsförsäkringen. Det kan vara aktuellt att tänka på till exempel vid byte av försäkringsbolag.

Vad händer med efterlevandeskyddet om jag skiljer mig eller separerar från min sambo?

 • Om ditt civilstånd ändras; du skiljer eller separerar från din sambo, uppfylls inte längre villkoren för efterlevandeskyddet.
 • Om du har efterlevandeskydd för din premiepension, som är en del av den allmänna pensionen, se till att meddela Pensionsmyndigheten om du separerar, så att utbetalningsbeloppet justeras (höjs).
 • Om du har efterlevandeskydd till din tjänstepension finns större möjligheter att välja förmånstagare, det vill säga vem/vilka av dina efterlevande – make, sambo eller barn – som ska få del av efterlevandeskyddet om du dör. Ändras ditt civilstånd, kontakta försäkringsbolaget och säkra att förmånstagarförordnandet är aktuellt och som du vill ha det. 

Sammanfattning

Att ha efterlevandeskydd för tjänstepensionen, innebär att det ingår ett ekonomiskt skydd för de anhöriga vid dödsfall.

Om du väljer att inte ha något efterlevandeskydd får dina efterlevande inte några pengar kopplade till pensionen om du dör, medan din egen pension istället blir något högre medan du lever.

Den vanligaste formen av efterlevandeskydd är återbetalningsskydd. Du kan ha återbetalningsskydd både för premiepensionen och tjänstepensionen. Återbetalningsskydd innebär att din familj ärver ditt intjänade pensionskapital (det som återstår) när du dör.

Därutöver finns i tjänstepensionen även möjligheter till familjeskydd och familjepension, där det istället faller ut ett visst belopp (vid familjepension bara om barnen är under 20 år). 

Din pension påverkas och blir lägre om du har efterlevandeskydd. Därför bör du tillsammans med din partner gå igenom vilket totalt skydd du behöver och överväga om ni ska ha efterlevandeskydd eller inte kopplat till pensionen, samt i vilken form.

Ta även med eventuellt efterlevandeskydd för premiepensionen, låneskydd och livförsäkringar i denna utvärdering för att få en rättvisande sammantagen bild. Om du inte har någon familj bör du inte ha efterlevandeskydd, då det enbart sänker din pension.

Beställ din kostnadsfria pensionsanalys

Pensionsanalysen beställer du enkelt på vår hemsida med hjälp av BankID. Den tar bara nån minut att genomföra och sammanställningen levereras till dig digitalt inom en månad. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något.

Ordlista

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande kopplat till din pension. Om du har valt att ha efterlevandeskydd får dina förmånstagare ersättning om du avlider. Efterlevandeskydd kan antingen vara ett återbetalningsskydd och/eller ett familjeskydd eller familjepension.

Återbetalningsskydd

Återbetalningskydd är den vanligaste typen av efterlevandeskydd. Skyddet innebär att din familj, dina förmånstagare, ärver det samlade värdet av din pension om du avlider. Det utgår ingen avgift för återbetalningsskydd, men du går miste om så kallade arvsvinster vilket minskar din pension.

Familjeskydd

Familjeskydd är en typ av efterlevandeskydd som innebär att din familj får ekonomisk ersättning om du dör innan du går i pension. För familjeskyddet tas en avgift som dras från tjänstepensionen. Avgiften beror på nivå på skyddet och hur gammal du är/hur länge skyddet ska betalas ut.

Familjepension

Familjepension är en typ av efterlevandeskydd som ger ersättning till familjen om du dör och är gift eller har barn under 20 år. Om du har en årslön över ett visst belopp (7,5 inkomstbasbelopp) kan familjepension ingå i tjänstepensionen. 

Omställningspension 

Omställningspension är ett ekonomiskt stöd när en make/maka dör och gäller de som är födda 1958 eller senare och är yngre än 66 år. Omställningspensionen betalas under upp till  tolv månader, men finns hemmavarande barn kan perioden förlängas.

Änkepension

Änkepensionen är ett ekonomiskt stöd när en make dör. Änkepensionen avskaffades 1990 för de som gifte sig därefter, men om du och din make var gifta vid utgången av 1989 kan du ha rätt till änkepension om din make avlider.