Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Hem » Om Hållbarhet » Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Allmänt om SFB:s fondförsäkringar

EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter syftar till att öka jämförbarheten om finansiella produkters hållbarhetsprofil och underlätta för kund att fatta välinformerade beslut om hållbarhet.

I SFB:s fondförsäkringar är det du som kund som fattar investeringsbesluten, det vill säga vilka fonder som försäkringskapitalet ska placeras i. SFB tillhandahåller ett brett utbud av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (Artikel 8 fond) men även fonder som har hållbarhet som mål (Artikel 9 fond) och fonder som är oklassificerade. Som kund har du alltså alltid själv möjligheten att påverka graden av hållbarhet i din försäkring hos SFB.

SFB anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i produkter och i verksamheten ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Vi har emellertid – än så länge – inte kategoriserat våra försäkringar som sådana enligt Artikel 8 och Artikel 9 uppdelningen som följer av regelverken då vi enbart erbjuder fondförsäkringar och vi är måna om att erbjuda våra kunder ett brett och varierat fondutbud för att möta kundernas alla preferenser, även på hållbarhetsområdet. Skulle vi begränsa fondutbudet i våra fondförsäkringar till att bara erbjuda Artikel 8 eller Artikel 9 fonder, riskerar vi också den bredd vi kan erbjuda. Vi följer dock denna utveckling noga, och när väl utbudet av hållbara fonder (Artikel 8 och Artikel 9) är tillräckligt brett och varierat kommer vi sannolikt kunna klassificera våra försäkringar. Vi tillser dock att våra ordinarie fondportföljer alltid håller en hög lägstanivå vad gäller hållbarhet (med hänsyn till respektive fondportföljs placeringsinriktning) oavsett formell klassificering.

Här kan du läsa mer om hur dina fondval samspelar med investeringens hållbarhet.

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB (SFB) integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen genom vår fondutvärdering och urval på vårt fondtorg och för våra fondportföljer.

Grundtanken är att alla fonder som SFB tillhandahåller sina kunder ska hålla en hög lägstanivå i sitt hållbarhetsarbete. Fondernas hållbarhetsarbete är en särskilt viktig utvärderingsfaktor när vi konstruerar våra fondportföljer, något som vi följer upp, utvärderar och beaktar i våra fondval. Bland annat kräver SFB att alla fondförvaltare som finns tillgängliga på SFB:s fondtorg ska ha undertecknat FN:s Principles for Responsible Investments (UN PRI) och vi beaktar vad fondbolagen har för inriktning, strategier och ambitioner i sitt hållbarhetsarbete som framgår av dess formella rapportering (exempelvis RTS rapporter, årsberättelser, EET-filer och informationsbroschyrer) samt fondbolagens egna hållbarhetsrapporter.

Vi eftersträvar ett varierat utbud av fonder med olika inriktningar inom hållbarhet och anger på vårt fondtorg om fonder har hållbarhet som mål (så kallad Artikel 9 fond), främjar hållbarhet (så kallad Artikel 8 fond) eller om de är okategoriserade (”neutrala” eller Artikel 6 fond). SFB använder i dagsläget inte specifika trösklar för fondval kopplat till viss rapportering (såsom koldioxidutsläpp, taxonomiförenlighet och andel hållbara investeringar enligt EU:s regelverk), men kan komma att beakta detta i större utsträckning när relevanta regelverk och rapportering är infasat fullt ut.

Vi har en löpande bevakning över fonderna för att kunna agera om det förekommer incidenter och händelser som ger anledning att tro att fondbolagen inte lever upp till sina åtaganden och ambitioner (greenwashing).

SFB har beskrivit hur vi integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen för våra fondförsäkringar i vår policy för fondtorg, fondportföljer och ickevalsalternativ samt i vår policy för hållbara investeringar.

Integrering av hållbarhetsrisker vid rådgivning

I SFB:s rådgivningsmöten kommer våra rådgivare att informera dig som kund om hur vi beaktar hållbarhetsrisker i vår fondurvalsprocess samt inhämta information om dina hållbarhetspreferenser. Syftet med detta är att möjliggöra för våra rådgivare att lämna råd om fonder som stämmer överens med dina hållbarhetspreferenser och beakta hållbarhetsrisker kopplade till specifika fondval.

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

SFB erbjuder enbart fondförsäkringar, vilket innebär att våra sparare fattar investeringsbesluten för sina försäkringslösningar hos SFB. Denna redogörelse avges av SFB i egenskap av finansiell rådgivare.

SFB tar kontinuerligt hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer till följd av den försäkringsrådgivning som lämnas.
SFB utvärderar de fonder och fondportföljer, som tillhandahålls inom ramen för SFB:s fondförsäkringar, också utifrån hållbarhetsfaktorer.

Vid utvärderingen av fonder och fondportföljer är SFB:s hållbarhetsutvärdering huvudsakligen inriktad på (i) den specifika fondens investeringsinriktning och ambitioner inom hållbarhet (Neutral/Art 8/ Art 9), (ii) fondförvaltarens investeringsprocess i form av exkludering av vissa skadliga verksamheter och inkludering av hållbarhetskriterier i investeringsanalysen, (iii) fondförvaltarens strategier och ambitioner inom påverkansarbete och aktivt ägande gentemot portföljbolagen vad gäller hållbarhetsfrågor, (iv) tillgång till expertis, resurser och system inom förvaltningsorganisationen för att stödja hållbarhetsarbetet, samt (v) nivå av engagemang med branschkollegor, samarbeten med myndigheter, extern expertis och forskning, och inom nationella och internationella initiativ inom hållbarhetsområdet.

SFB beaktar i viss utsträckning också de specifika hållbarhetsindikatorer som följer av EU-kommissionens tekniska standarder, men de används inte specifikt för att rangordna eller välja de fonder och fondportföljer som tillhandahålls i rådgivningsprocessen. SFB tillämpar i dagsläget inte heller några kriterier eller trösklar som grundar sig på just dessa specifika hållbarhetsindikatorer. I takt med att dessa tekniska standarder blir mer utvecklade, jämförbara och kundorienterade kan betydelsen av dem öka med tiden, inklusive att specifika kriterier och trösklar kan bli aktuella.

I avsnittet Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser ovan kan du läsa om andra mer övergripande hållbarhetsrelaterade indikatorer som SFB beaktar i fondurvalsprocessen.

Avslutningsvis tar SFB även hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar utveckling i själva rådgivningsprocessen, genom att tillsammans med kund diskutera hållbarhetsfrågorna som en av våra viktigaste framtidsfrågor, på vilket sätt kundernas pensionskapital kan påverka hur kapital allokeras hållbart, fondbolagens olika strategier och arbete med hållbarhet och riskerna för greenwashing och hur den risken kan undvikas med vår hjälp.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I SFB:s försäkringsprodukter är det du som kund som fattar själva investeringsbesluten, det vill säga i vilka fonder du vill placera ditt försäkringskapital. Därför beaktar SFB inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i just det här avseendet.

Ersättningspolicy

SFB:s ersättningspolicy säkerställer en transparent, sund och effektiv riskhantering. Anställda hos SFB har ingen rörlig ersättning utan endast fast lön. I samband med lönerevision kontrolleras bland annat att SFB:s rådgivare lämnat information och vägledning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentation utförda av respektive rådgivare.