Målmarknad

Hem » Målmarknad

Målmarknad för Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB (SFB)

SFB erbjuder bara fondförsäkringar varför SFB:s målmarknad endast omfattar kunder som inte vill ha en garantiförvaltning. SFB:s produkter passar inte heller de kunder som vill placera andra finansiella instrument än fonder i sin försäkring.

En fondförsäkring är en försäkring där försäkringstagaren eller försäkrad själv väljer vilka fonder försäkringen ska innehålla. Försäkringsbolaget, i detta fall SFB, äger fondandelarna i försäkringen men det är försäkringstagaren/försäkrad som äger rätten till kapitalet i försäkringen och den som därför är berättigad till den avkastning som genereras och som också ansvarar för en eventuell utebliven vinst eller ekonomisk förlust orsakad av fondernas utveckling.

En fondförsäkring är därför lämplig för den som antingen vill påverka förvaltningen av sin försäkring genom att välja och byta fonder själv eller för den som önskar anlita hjälp av en försäkringsdistributör att välja och byta fonder. SFB förvaltar inte fonderna och ansvarar inte heller för om värdet på de fonder som väljs i försäkringen går upp eller ned.

SFB:s interna distributörer kan bistå den som så önskar med att välja och utvärdera försäkringsskyddet, samt även med att lämna råd om fonderna i försäkringen.

Även externa distributörer, försäkringsförmedlare, kan anlitas för att bistå den kund som så önskar med att välja försäkring samt att lämna råd om fonderna i försäkringen.

Innan en kund kan teckna en försäkring hos SFB måste en krav- och behovsanalys ha genomförts som säkerställer att kunden tecknar en försäkring denne har behov av. Detta ska framgå av SFB:s teckningshandling.

SFB:s produkter passar en bred målgrupp, men SFB riktar sig primärt till pensionssparare med ett kapital på minst 100 000 kr.

Innan en fondförsäkring ska tecknas hos SFB måste en bedömning göras som säkerställer att kundens finansiella ställning tillåter inbetalning av premier samt avgifter för försäkringen. Denna bedömning ska utföras inom ramen för den krav- och behovsanalys som genomförts.

Om kunden själv söker sig till SFB:s hemsida och väljer att teckna en försäkring hos SFB helt utan rådgivning krävs att kunden anger att denne har en ekonomisk situation som tillåter inbetalning av premier och avgifter för försäkringen.

SFB har utvecklat fondförsäkring i skatteklasserna T, P och K enligt nedan.

Målgrupp för fondförsäkring skatteklass K

Fondförsäkring i skatteklass K kan tecknas av både företag och privatpersoner.

Skatteklass K passar kunder som vill spara långsiktigt men inte vill låsa in sitt sparande. Försäkringstypen passar även kunder som sparar långsiktigt för annans räkning, så som till barn eller efterlevande. Med lång sikt avses en försäkringstid på minst 5 år.

I de fall försäkringen tecknas av privatpersoner kan mottagare av det obligatoriska återbetalningsskyddet även vara utanför familjekretsen.

Företag tecknar försäkringen med återbetalningsskydd där företaget är mottagare av utfallande belopp. Kapitalförsäkringarna, både för företag och privatpersoner, kan återköpas hos SFB utan kostnad.
Förklaring till den skatterättsliga statusen, återbetalningsskydd m.m. återfinns i försäkringsvillkoren på SFB:s hemsida.

Målgrupp för fondförsäkring skatteklass T och P

Fondförsäkring i skatteklass T och P kan tecknas av företag och privatpersoner.

Skatteklass P och T passar kunder som flyttar in ett redan befintligt försäkringsinnehav till SFB och avser ha en försäkringstid om minst 5 år.

Skatteklass T och P omfattas av skatteregler som innebär att sparandet ska pågå fram till pensionen. Denna typ av försäkring passar därför inte kunder som vill kunna använda sitt kapital till annat än framtida pension.

En fondförsäkring i skatteklass P kan endast ges skatterättslig avdragsrätt på nya premier för en enskild näringsidkare (företag) eller för en privatperson som helt saknar pensionsrätt. En privatperson bör därför endast i ovan nämnda fall teckna en försäkring i skatteklass P för nytt sparande. I övriga fall är istället en försäkring i skatteklass K mer lämplig.

Fondförsäkring i skatteklass T tecknas för löpande sparande av företag för sina anställdas pensionsavsättningar. Om en försäkring läggs i så kallat fribrev, se nedan, kan försäkringen övergå till att bli privatägd i skatteklass T. Vid inflytt kan försäkringen tecknas som privatägd eller företagsägd.

Återbetalningsskydd ingår alltid om detta inte aktivt väljs bort vid ansökan. Om den som är försäkrad avlider före den avtalade utbetalningstidpunkten sker utbetalning till förmånstagare. Om en försäkring tecknas utan återbetalningsskydd kan en hälsodeklaration krävas för det fall försäkringen ska påföras ett återbetalningsskydd eller flyttas.

Återbetalningsskydd passar inte kund som saknar mottagare av utfallande belopp. Fondförsäkring i skatteklass T och P kan flyttas till annan försäkringsgivare.

SFB är specialiserade på att erbjuda inflytt till SFB av flyttbara fribrevslagda försäkringar, så kallade fribrev. För att flytta fribrev krävs att en flytträttsanalys genomförs som syftar till att säkerställa att:

Försäkringen är flyttbar.

Försäkringen är lämplig att flytta mot bakgrund av avgifter, avkastning m.m.

Förklaring till den skatterättsliga statusen, återbetalningsskydd, flytträtt m.m. återfinns i försäkringsvillkoren på SFB:s hemsida.

Vem ska säkerställa att kund är inom målmarknad?

Den distributör som distribuerar försäkring till kund ska säkerställa att kunden faller inom målmarknaden för produkten.

Detta sker bland annat genom att en krav- och behovsanalys utförs avseende kundens behov av SFB:s försäkring. Vidare ska distributören vara väl insatt i SFB:s produkters försäkringsvillkor, förköpsinformation, faktablad och denna information om målmarknad.

Om en kund väljer att teckna försäkringen direkt hos SFB, utan rådgivning av en distributör, intern eller extern, måste kunden själv genomföra en krav- och behovsanalys som tillhandahålls av SFB. Denna krav- och behovsanalys säkerställer att kunden faller inom målmarknaden för produkten. Vidare hänvisas kunden till SFB:s produkters försäkringsvillkor, förköpsinformation, faktablad och denna information om målmarknad.

Distribution utanför målmarknad

Om en distributör distribuerar någon av SFB:s försäkringsprodukter utanför målmarknaden ska detta anmälas via E-post till info@svenskafribrevsbolaget.se