Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Hem » Hållbarhet » Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

SFB:s fondförsäkringar

EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter syftar till att öka jämförbarheten om finansiella produkters hållbarhetsprofil och underlätta för kund att fatta välinformerade beslut om hållbarhet.

I SFB:s fondförsäkringar är det du som kund som fattar investeringsbesluten, det vill säga vilka fonder som försäkringskapitalet ska placeras i. SFB tillhandahåller ett brett utbud av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (Artikel 8 fond) men även fonder som har hållbarhet som mål (Artikel 9 fond) och fonder som är oklassificerade. Som kund har du alltså alltid själv möjligheten att påverka graden av hållbarhet i din försäkring hos SFB.

SFB anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i produkter och i verksamheten ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Vi har emellertid – än så länge – inte kategoriserat våra försäkringar som sådana enligt Artikel 8 och Artikel 9 uppdelningen som följer av regelverken då vi enbart erbjuder fondförsäkringar och vi är måna om att erbjuda våra kunder ett brett och varierat fondutbud för att möta kundernas alla preferenser, även på hållbarhetsområdet. Skulle vi begränsa fondutbudet i våra fondförsäkringar till att bara erbjuda Artikel 8 eller Artikel 9 fonder, riskerar vi också den bredd vi kan erbjuda. Vi följer dock denna utveckling noga, och när väl utbudet av hållbara fonder (Artikel 8 och Artikel 9) är tillräckligt brett och varierat kommer vi sannolikt kunna klassificera våra försäkringar. Vi tillser dock att våra ordinarie fondportföljer alltid håller en hög lägstanivå vad gäller hållbarhet (med hänsyn till respektive fondportföljs placeringsinriktning) oavsett formell klassificering.

Här kan du läsa mer om hur dina fondval samspelar med investeringens hållbarhet.

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring (SFB) erbjuder enbart fondförsäkringar, vilket innebär att våra sparare fattar investeringsbesluten för sina försäkringslösningar hos SFB. Således avges denna redogörelse av SFB såsom finansiell rådgivare (enligt Art 11 SFDR). Hänsyn har också tagits till storlek, arten och omfattningen av SFB:s verksamhet (den s.k. proportionalitetsregeln i Art 4.5(a) SFDR).

SFB tar kontinuerligt hänsyn till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer till följd av den försäkringsrådgivning som lämnas.
SFB utvärderar de fonder och fondportföljer, som tillhandahålls inom ramen för SFB:s fondförsäkringar, också utifrån hållbarhetsfaktorer. Grundtanken är att alla fonder som SFB tillhandahåller sina kunder ska hålla en hög lägstanivå i sitt hållbarhetsarbete.

Fondernas hållbarhetsarbete är en särskilt viktig utvärderingsfaktor när vi konstruerar våra fondportföljer, något som vi följer upp, utvärderar och beaktar i våra fondval. Bland annat kräver SFB att alla fondförvaltare som finns tillgängliga på SFB:s fondtorg ska ha undertecknat FN:s Principles for Responsible Investments (UN PRI) och vi beaktar vad fondbolagen har för inriktning, strategier och ambitioner i sitt hållbarhetsarbete som framgår av dess formella rapportering (exempelvis RTS rapporter, EET-filer och informationsbroschyrer) samt fondbolagens egna hållbarhetsrapporter. Vi eftersträvar ett varierat utbud av fonder med olika inriktningar inom hållbarhet och anger på vårt fondtorg om fonder har hållbarhet som mål (så kallad Artikel 9 fond), främjar hållbarhet (så kallad Artikel 8 fond) eller om de är okategoriserade (”neutrala” eller Artikel 6 fond). SFB använder i dagsläget inte specifika trösklar för fondval kopplat till viss rapportering (såsom koldioxidutsläpp, taxonomiförenlighet och andel hållbara investeringar enligt EU:s regelverk), men kan komma att beakta detta i större utsträckning när relevanta regelverk och rapportering är infasat fullt ut.

Vi har en löpande bevakning över fonderna för att kunna agera om det förekommer incidenter och händelser som ger anledning att tro att fondbolagen inte lever upp till sina åtaganden och ambitioner (greenwashing).

SFB tar även hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar utveckling i själva rådgivningsprocessen, genom att tillsammans med kund diskutera hållbarhetsfrågorna som en av våra viktigaste framtidsfrågor, på vilket sätt kundernas pensionskapital kan påverka hur kapital allokeras hållbart, fondbolagens olika strategier och arbete med hållbarhet och riskerna för greenwashing och hur den risken kan undvikas med vår hjälp.

Ersättningspolicy

SFB:s ersättningspolicy säkerställer en transparent, sund och effektiv riskhantering. Anställda hos SFB har ingen rörlig ersättning utan endast fast lön. I samband med lönerevision kontrolleras bland annat att SFB:s rådgivare (försäkringsdistributör) lämnat information och vägledning om hållbarhetsfrågorna. Detta säkerställs genom kontroll av rådgivningsdokumentation utförda av respektive rådgivare (försäkringsdistributör).